Startpaket 3

Barn och unga 17 - 24 år

Bakgrund

Den här gruppen består av ensamkommande unga, huvudsakligen pojkar. En grupp med mycket blandad socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund. Somliga har en gedigen skolgång, andra kan svårligen läsa och skriva. Här kan finnas stödbehov och man kan ha svårt att be om hjälp. Här finns de som har erfarenhet från idrott och kanske också varit ledare till de som har en negativ erfarenhet av förenings- och organisationslivet. Gemensamt är att det finns ett stort aktivitetsbehov. 

Syfte

Syftet är att erbjuda en verksamhet som förutom aktivitet också erbjuder insikter och kunskap i frågor som rör livskvalitet och hälsa. Vidare är syftet att förbereda för studier eller arbetsmarknaden. 

Verksamhet

Gruppen ska naturligtvis erbjudas innebandyspel på olika nivåer allt efter möjlighet och intresse. Bland dem som inte är så intresserade av praktiskt spel kanske det går att finna andra uppgifter angränsande till innebandyverksamheten.

Denna målgrupp bör få information om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Studiebesök arrangerade av medlemmar i samverkan med skolan, företagarföreningar m.m. är viktiga aktiviteter. Möjligheter till prao hos fadderföretag för de som ska söka ferie/sommarjobb. Informationstillfällen när kommunala feriejobb utlyses samt när det är dags att ansöka om externa sommarjobb. 

För de äldre i den här gruppen kan samtal kring arbetslivet eller förberedelse för arbetslivet vara aktuellt.  Samarbeta med den lokala företagarföreningen eller den kommunala arbetsenheten. 

De som vill studera vidare har förmodligen en kontakt med studie- och yrkesvägledare, men saknas en sådan kontakt hjälp till och förmedla kontakt med vuxenutbildningen. 

Ekonomi ur olika aspekter är förmodligen också ett viktigt ämne att lyfta. En lokal bank kan hjälpa till här. 

Hur rekrytera

Rekrytering kan ske via boendet. Kommunens socialtjänst har alla avtalen för HVB, asyl och familjehemsplaceringar. I samverkan med kommunen kan informationsinsatser göras direkt på boendet samt genom utskick till enskilda boendealternativ.

Rekrytering kan också ske via SFI-undervisningen, olika kyrkor och församlingar eller andra föreningar.

Rekryteringen bör ske med olika metoder; direktkontakt med boendet, via affischering, via lokala myndigheter eller via andra föreningar.

Ledare

Den, de ledare som används, är med fördel de ordinarie ledarna. Verksamheten är huvudsakligen innebandy, vilket ledarna kan mycket väl. Det diskuteras på flera håll att man kanske ska ha två ledare, en spelteknisk och en ”social”. När det gäller integrationsarbetet ger modellen med två ledare möjlighet till en kvalitetshöjning på arbetet. Finns det möjlighet att rekrytera en ledare med ansvar för den sociala delen från målgruppen är det ofta framgångsrikt. Det kan vara person som varit några år i Sverige t.ex. en ensamkommande ungdom. 

För att möta upp behoven behövs också unga ledare. Tanken här kan vara att utbilda unga ledare, dels bland redan befintliga medlemmar, dels personer från målgruppen. Här har SISU färdigt material, kontakta dem i god tid före starten. Utbilda gärna flera unga personer. 

Befintliga medlemmarna kan vara länken vidare till integration. Unga personer som kan agera mentorer i olika sammanhang. Unga i Sverige är vana att agera mentorer inom skolans värld samt i föreningssammanhang.

SISU har utbildning för mentorer. Även här bör SISU kontaktas på ett tidigt stadium. 

Ledarna kommer att erbjudas en ledarutbildning kring integration. 

Samarbete

Samarbete med andra aktörer i integrationsarbetet underlättar oftast arbetet för föreningen samtidigt som det höjer kvaliteten för deltagaren.

Samarbete kan dels ske på myndighetsnivå t.ex. med socialtjänsten och skolan, dels med andra föreningar som Rädda Barnen, andra idrottsföreningar eller ex. Scouterna. Ett framgångsrikt samarbete bygger på respekt för varandra och att alla tar sitt ansvar för verksamheten utifrån de möjligheter man har. 

För den här gruppen ungdomar, där arbetslivet eller vidare studier finns ganska nära tiden, kan ett samarbete med Arbetsförmedlingen, företagarföreningen eller liknande vara av stort värde och underlätta föreningens arbete. Samtalen kan med fördel ledas av den samverkande parten. Handlar samtalet om ekonomi är ett samarbete med någon bank naturligt, kanske den bank som föreningen anlitar. 

Nationellt kommer ett samarbete kring ledarutbildning att utvecklas med Rädda Barnen och SISU. 

Rädda Barnen och Röda Korset är också organisationer som man kan samarbeta med när det gäller verksamhet för föräldrar och andra vuxna och olika samtal med barn och unga. 

Samarbete kan ju också vara kring ”sponsring”. Det lokala bageriet bidrar med bullar till fikat. Här gäller det mer att diskutera hur man ska synas tillsammans osv. Men här har föreningarna stor erfarenhet! 

Vad behövs

Ungdomarna behöver klubbor, glasögon och oftast skor. Klubbor och glasögon får köpas in. Sök medel till detta. Skor (gympaskor) kan fås via insamling i klubben, upprop på Facebook, annons på hemsidan osv. I enstaka fall kan skor behövas köpas. Prata med er lokala sporthandlare om möjligheten till rabatt, om fjolårets modeller osv. 

Vidare behövs något att äta och dricka i pauserna. Saft, bulle osv. En liten kostnad men viktigt för de samtal som kan komma upp, d.v.s. ett viktigt inslag i integrationsarbetet. 

Övrigt

Språket är sällan ett problem. Innebandy går utmärkt att förklara med kroppsspråket.

Transporter kan vara en uppgift som måste lösas. Förslagsvis i samarbete med kommunen.


Kontaktperson: Bodil Långberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>