MångfaldEtnisk mångfald

Svensk innebandy har en utmaning i att få en större mångfald i våra föreningar, bland spelare, ledare och förtroendevalda. Vi vill således fortsätta vårt utvecklingsarbete för att öka mångfalden i vår idrott. Och likt tidigare Idrottslyftsår väljer vi att avsätta en särskild pott pengar inom den pågående barn- och ungdomssatsningen till föreningar som vill arbeta med att bredda sin verksamhet.

Vi avser mångfald utifrån etnicitet, kön, ålder, funktionshinder, trosuppfattning och sexuell läggning. Dock väljer vi att prioritera etnicitet i vårt nuvarande utvecklingsarbete. Detta för att svensk innebandy inte har en etnisk mångfald som speglar det svenska samhället i stort. Det är avgörande att mångfalden inte bara finns bland medlemmar och spelare utan även bland ledare, projektgrupper, kommittéer, styrelser och valberedning. Ni som förening kan själva bestämma om ni vill ha ett aktivt eller passivt förhållningssätt till etnisk mångfald. Med andra ord väljer ni att aktivt söka och rekrytera mångfald eller så väljer ni att passivt vänta på att nya målgrupper kommer och frågar om de får vara med.

Vår erfarenhet av tidigare föreningsprojekt är att arbete med etnisk mångfald kräver en längre process, då den ofta berör föreningens kultur- och kommunikationskanaler. Därav kommer vi uteslutande prioritera långsiktiga och genomgripande projekt som också är väl förankrade i föreningens alla olika led.

Arbetsmaterial:

Till hjälp och stöd finns vårt framtagna arbetsmaterial; Etnisk mångfald. Här kan ni som förening lära er mer om hur ni drar nytta av olikheter samt hur ni gör er verksamhet ännu mer tillgänglig för att öka mångfalden. Målet med detta arbete är att er förening ska identifiera vad ni behöver förbättra och hur ni ska göra för att förbättra det? Dvs. skapa en handlingsplan. När ni avslutat denna process är det bara att sätta igång att förverkliga visionen om att göra er verksamhet än mer tillgänglig och därigenom öka mångfalden i vår idrott.


Ladda ned Medskick kring viktiga lärdomar, tidigare föreningsdrivna projekt mot att öka den etniska mångfalden, har konstaterat:

  • Det är viktigt att föreningen i fråga skapar sig en grundläggande förståelse för vilka styrkor och svagheter som finns i det aktuella upptagningsområdet.

  • En stor utmaning ligger i frågan om hur man kommer vidare från att skapa ett intresse för innebandyn, till hur man skapar medlemmar av nya barn- och ungdomar och deras familjer?

  • På vilken nivå ligger betalningsförmågan? Och, i de fall där det behövs, hur kan vi hjälpa till att öka betalningsförmågan med subventionering av medlemsavgifter, och/eller utrustningsinköp?

  • När betalningsförmågan är analyserad, hur kan vi hjälpa familjer att förstå vad ett medlemskap innebär och varför det kostar att spela innebandy?

  • Hur skapar vi en ”vi-känsla” där man som förälder vill engagera sig i sitt barn som idrottsförälder. Här framkommer det ofta att detta är extra utmanande på flicksidan.

  • En annan utmaning kan också vara tillgången till idrottshallar.


Märk väl att många av dessa lärdomar inte enbart är gällande för utlandsfödda barn- och ungdomar. Utan många gånger barn- och ungdomar i stort.


Kontaktperson: Bodil Långberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>