Finansiella stödmöjligheter till integrationsinsatser/projekt utöver bidrag från förbundet

1. DF/SISU
Ta kontakt med integrationssamordnaren och/eller idrottskonsulenten i det berörda distriktet. Här finns medel för integration/inkludering. Kolla ansökningsförfarandet.

 2. Idrottslyftet
Under 2017 kan bidrag sökas till föreläsare och andra kompetenshöjande aktiviteter inom integrationsområdet. Aktiviteten ska genomföras eftersamråd med berörd DF/SISU. www.idrottslyftet.se

3. Kommunala bidrag
Det finns oftast kommunala bidrag till olika integrationsaktiviteter. Gå in på kommunens hemsida eller kontakta kommunens flyktingsamordnare. www.”kommunens namn”.se

4. Länsstyrelsen
Länsstyrelserna har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samordningsansvar för kommunerna och för tidiga insatser för asylsökande också inom det civila samhället. Se www.lansstyrelsen.se

5. MUCF, myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor
Se www.mucf.se

6. Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har statsbidrag riktat till föreningslivet (inte alltid det passar in på idrott, men kan variera från år till år, tänk hälsa), www.socialstyrelsen.se

7. Migrationsverket, AMIF, asyl – migrations – och integrationsinsatser
Bidrag härifrån bör sökas på distriktsnivå www.migrationsverket.se.

8.Allmänna arvsfonden
Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden har en länk på sin webbplats som heter "Andra Fonder", här kan du hitta fler fonder. www.allmannaarvsfonden.se

9. Regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Kan med fördel sökas från på distriktsnivå. Se www.tillväxtverket.se

10. Europeiska socialfonden (ESF)
Utlysningar inom olika områden både på våren och hösten, www.eufonder.se

11.  Sparbankerna
Sparbankerna har ofta också medel för föreningarna att söka. Gå in på www.sparbankerna.se, för Skåne är adressen www.sparbanksstiftelserna.se

12.  Svenska kyrkans stift
Stiften har olika möjligheter att stödja integrationsarbete. Det kan vara skillnad mellan stiften beroende  på deras prioriteringar och tillgång till medel. Se www.svenskakyrkan.se

13.  Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond
Fonden ger bidrag till organisationer, föreningar som genomför projekt för barn och ungdom. Projekten kan sträcka sig över mer än ett år. Ansökningstid 1/1 - 2/3 samt 1/8 - 2/10. Se http://www.gafonden.com

14. Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Fonden ger bidrag till inhemska sociala och välgörande ändamål.
Ansökningstid ansökan sep – nov. Se www.margaretas-minnesfond.org

15. Stiftelsen Idéer för livet, Skandia
Stiftelsen vill agera förebyggande i alla lägen. Insatser bör sättas in så tidigt som möjligt i en individs liv för att förhindra att ohälsa och utanförskap stigmatiseras. Därför inriktas verksamheten på insatser för barn och unga. Ett antal gånger om året delar stiftelsen ut stipendier till projekt, organisationer och föreningar. Se www.skandia.se

16. Föreningen Majblomman
Majblomman ger bidrag tillbarn upp till 18 år. Stödet kan t.ex. gå till fritidsaktiviteter, glasögon, cykel eller något annat viktigt för barnet. Bidrag söks från majblommeföreningen på din ort.
OBS – bidraget avser individuella behov. Se www.majblomman.se

17.  Skåneidrottens stipendier
Föreningar i Skåne kan söka bidrag till olika delar av integrationsarbetet.
Se www.skaneidrotten.se/integration

18. Statsbidrag hos Länsstyrelsen
Under våren kan organisationer i det civila samhället söka statsbidrag hos Länsstyrelsen för insatser riktade till asylsökande från 18 år och uppåt.  
Läs informationsbrevet från Länsstyrelsen.
Ansökningarhandlingar.
Ytterligare information om statsbidraget, aktuella ansökningshandlingar samt inbjudan till informationsträffar finns på Länsstyrelsens webbplats.

Ring gärna för stöd, hjälp eller bolla tankar kring olika stödmöjligheter.


Kontaktperson: Gry Andersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>