Integration

Först måste det slås fast att integration per definition betyder att barn och ungdomar ska mötas och delta/vara aktiva i gemensamma aktiviteter vid samma tillfälle. Det är således bara inledningsvis och under kortare tid som enskild verksamhet planeras för de asylsökande och ensamkommande barnen. Annars sker ingen integration.

Ladda ner Svensk Innebandys folder "Idrott - en väg till bättre integration".

SIBF:s kärnvärden

  • Inkluderande; innebandyn är till för alla, vilket också ska prägla vårt sätt att möta andra oavsett plats och nivå
  • Enkelt; innebandy ska kunna förstås lika lätt innanför sargen som utanför, steget att börja spela eller engagera sig som ledare ska vara smidigt.
  • Roligt; det enkla är nyckeln till det roliga, att vara en del av en grupp ska ge energi och möjlighet att utvecklas oavsett nivå.

Ur verksamhetsplanen 2016/2017

Övergripande mål, punkt 1
”Innebandy ska vara en sport som alla ska kunna välja att delta i.”

  • Flera ska spela högre upp i åldrarna
  • Mångfalden ska öka
  • Andelen kvinnor ska öka
  • Andelen ledare och funktionärer ska öka

Viljeinriktning
Svensk Innebandys organisation ska formas så att den på ett optimalt sätt möter de ambitioner och behov som beskrivs i de övergripande målen. Förbund och distrikt ska vara öppna för förändring och utveckling av den egna verksamheten i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

I verksamhetsplanen står att Svensk Innebandys arbete med och för barn och ungdom på alla nivåer ska genomsyras av budskapet i barnkonventionen. Särskilt artiklarna 12 och 31 ska beaktas.

Enligt artikel 12 ska barn som är i stånd att bilda egna åsikter ha rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Enligt artikel 31 har barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Ur projektplanen på vilken Idrottsstiftelsen beviljat bidrag

  • Att nyanlända, asylsökande, och/eller ensamkommande barn och ungdomar, upp till 25 år, erbjuds möjlighet att delta i idrotts-/fritidsverksamhet.
  • Att idrottsrörelsen i Sverige fungerar som en bred folkrörelse, med kunskap om samhället och med möjlighet att erbjuda rekreation och vila.
  • Att motverka främlingsfientlighet genom att skapa kunskap och förståelse för nyanländas situation och bakgrund.

Ekonomi
Se rubrik till vänster i menyn "Finansering/bidrag".

Prova på-verksamhet är ett utomordentligt bra sätt att närma sig innebandy och för föreningarna att nå nyanlända. Men det är angeläget att det i planeringen finns med hur man sedan länkar vidare till ordinarie verksamhet. Att stanna i prova på-verksamhet leder inte till integration.

Var uppfinningsrik och kreativ och tänk kvalitet hela tiden.


Kontaktperson: Bodil Långberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>