Anläggningsfrågor

För att fortsätta utveckla innebandyn och kunna ta emot alla de barn och ungdomar som vill spela innebandy så behöver vi fler hallar. Det behovet delar vi med andra inomhusidrotter och därför kommer vi att försöka hitta lösningar som passar fler.

Tillgången till tränings- och matchytor för innebandy är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utveckla innebandyn ytterligare i många delar av landet. Det råder hallbrist i en stor del av Sveriges kommuner. Det gäller såväl fullstora hallar och arenor med en större publikkapacitet som mindre träningsytor inomhus och utomhus.
 
Behovet av anläggningar skiljer sig kraftigt mellan föreningar, orter och kommuner. Det är troligt att det största behovet gäller anläggningar som kan ta 300-800 personer. Det finns även behov av större arenor med en publikkapacitet på över 2 000 personer. Innebandyn måste också se till att hänga med i utvecklingen av fritids-/lekytor på skolgårdar och i bostadsområden.

Att skapa resurser till att bygga en hall eller arena är en krävande process. Framförallt behövs kunskap om såväl lobbyarbete och kommunpolitik som byggtekniska och juridiska aspekter. SIBF vill vara en kunskapskälla och agera som rådgivare för föreningar som vill utveckla befintliga eller etablera nya anläggningar.

Eftersom ett hallprojekt är en krävande process kommer vi inte att ha möjlighet att stödja alla föreningar som vill ha en ny hall.  Vad behöver föreningen ”satsa”?

  • För att lyckas med ett anläggningsprojekt måste det finnas ett stort engagemang, bred uppslutning och god förankring i föreningen. Det är en process som kommer att tära på föreningen, men också ge kraft och energi.
  • Föreningen eller samverkande föreningar måste utse en person som har mandat att föra föreningens/föreningarnas talan.
  • Ideellt arbete. Både under projekteringsfasen och byggandet, men framför allt när hallen är färdigbyggd så måste föreningen vara beredd att satsa många ideella arbetstimmar. Och det i många år framöver.

Hur ska vi då göra?

Starta med att kontaka ert lokala Distriktsförbund, de vet vem eller vilka ni ska kontakta i er kommun och om fler föreningar har samma önskemål. Att samarbeta mellan flera föreningar har på många orter visat sig vara väldigt framgångsrikt i hallfrågor.

När det gäller ekonomi och olika sorters stöd så har RF vissa medel att avsätta till detta, i vissa kommuner finns även särskilda bidrag att söka från andra fonder eller liknande. För kontakt med RF gå in på http://www.rf.se/Anlaggningar/ 


Kontaktperson: Kundtjänst

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>