Lägga ner en förening

När en förening inte längre har verksamhet kan man vilja lägga ner hela föreningen.

En förening kan finnas utan att det finns verksamhet, dock måste föreningen betala årsavgift till Svenska Innebandyförbundet, för närvarande 1 000 SEK/år.

Hur lägger man ner en förening?
Förening som ämnar lägga ner ska kalla till årsmöte/extra årsmöte, i enlighet med ordinarie årsmötesförfarande. Det står även i föreningens stadgar hur man ska gå tillväga.

Observera: det räcker inte med att föreningen inte anmäler lag till seriespel.

Det är framförallt två viktiga punkter som ska tas upp på mötet i samband med att föreningen läggs ner.

1) beslut ska tas att lägga ner föreningen

2) beslut ska tas om hur föreningens tillgångar (pengar i kassan, idrottsmaterial o dyl) ska fördelas.

Normalstadgarna för en idrottsförening, som många föreningar använder som stadgemall, säger följande:

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

Efter mötet
Efter mötet ska mötesprotokollet sändas in till Svenska Innebandyförbundet. Efter besked från SIBF är föreningen formellt nedlagd.

En förening kan inte läggas ned om den har skulder till SIBF och/eller SDF. Styrelsen kan göras ansvarig för dessa skulder om det visar sig att föreningen "saknar verksamhet och organisation". Läs mer om detta här.

Om man inte betalar årsavgift
En förening som inte på två år betalat årsavgift till Svenska Innebandyförbundet utesluts ur Svenska Innebandyförbundet. Det innebär inte att föreningen läggs ner, bara att den inte längre är medlem i Svenska Innebandyförbundet. Om en förening utsätts för ett sk uteslutningsärende drivs eventuella skulder till SIBF och/eller SDF in.

Förening får varje år en anmodan (faktura) att betala årsavgift. Väljer föreningen att inte betala (t ex om föreningen anser sig sakna verksamhet) får föreningen påminnelse(r) om att betala. Detta pågår tills föreningen inte betalat på två år (se ovan).

Hur lägger man ner en sektion?
En innebandysektion i en huvudförening läggs ner på liknande sätt som beskrivits ovan. Beslut ska tas på huvudföreningens årsmöte och protokoll från årsmötet ska tillställas Svenska Innebandförbundet.

Huvudföreningens stadgar talar i detalj om hur man lägger ned en sektion.


Kontaktperson: Kundtjänst

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>