Skiljenämnd

Anmälan till skiljenämnd kan göras av en part (eller båda parter) när parterna är överens om en övergång men inte överens om övergångssumma.

För att anmäla ett ärende till skiljenämnd måste en part (eller båda) fylla i en blankett och sända till Svenska Innebandyförbundet.

Svenska Innebandyförbundets skiljenämnd tar först därefter upp ärendet till behandling.

Skiljenämndsreglementet finns att hämta som pdf-fil här. 

Reglemente för Svenska Innebandyförbundets skiljenämnd (SN)

 

Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse (FS) har den 10 juni 2000 uppdragit Verkställande Utskottet (VU) att fastställa reglemente för förbundets skiljenämnd, att gälla från 1 juli 2000. Detta skiljenämnds reglemente ersätter utgåva två från 6 augusti 1996.

 

 

Kompetens

§1.       Skiljenämnden ska pröva tvister där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i International Floorball Federation, Svenska Innebandyförbundet, eller förening inom nämnda organisationer.

 

Tvister som rör tillämpningen av arbetsrättslig lagstiftning får prövas av skiljenämnden endast om båda parterna är ense om saken.

 

SN:s ordförande avgör ensam om prövningen av tvisten kan anses falla inom arbetsrättslig lagstiftning. I fall av att tvisten av SN ej anses falla inom arbetsrättslig lagstiftning behöver parterna inte vara överens om att föra ärendet till SN.

 

Tvist rörande ekonomisk ersättning vid spelarövergång mellan elitserieföreningar, vilka är medlemmar av SEI (Föreningen Svensk Elitinnebandy), prövas ej av skiljenämnden utan skall avgöras enligt ordning som fastställs av föreningen Svensk Elitinnebandy.

 

 

Sammansättning

§2.       Skiljenämnden ska bestå av en eller tre ledamöter, vardera part utser en skiljeman var och Svenska Innebandyförbundet (SIBF) utser en skiljeman.

 

Om part underlåter att, inom fjorton (14) dagar från det part meddelats, utse skiljeman ska SIBF välja ledamot åt parten.

 

Den skiljeman SIBF utser skall vara skiljenämndens ordförande och ha kompetens för aktuellt fall. Han ska utses bland de ledamöter som upptagits på en förteckning som FS upprättar och fastställer årligen.

 

§3.       Om parterna är överens om sådan ordning, får ärendet avgöras av den av SIBF utsedde ordförande som ensam skiljeman.

 

§4.       Om SIBF är part skall parterna utse var sin ledamot, som sedan gemensamt utser ordförande. Ordförande kan i detta fall hämtas utanför av FS fastställd förteckning.

 

§5.       Den som är medlem i förening, som är part, eller som varit ombud för part, eller lämnat råd i tvisten, eller som på annat sätt är jävig får inte utses som SN:s ordförande.

 

Förfarandet

§6.       Vid uppkomst av tvist skall part anmäla saken till SN som senast inom 14 dagar från det att anmälan inkommit skall utse ordförande.

 

§7.       Den utsedde ordföranden skall av parterna inhämta besked om skiljenämnden ska bestå av en eller tre ledamöter. Kan parterna inte enas därom ska nämnden bestå av tre ledamöter.

 

Även om skiljenämnden ska bestå av tre ledamöter får med parternas samtycke muntlig förberedelse hållas inför ordförande ensam.

 

Ordförande leder nämndens arbete. Han/hon ska bland annat bestämma lämplig ort och plats för nämndens sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsfrågor samt leda förhandlingarna.

 

Ordförande har rätt att anlita sekreterare under handläggningen av ärendet.

 

§8.       Skiljenämnden skall handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet.

 

§9.       Parterna skall ges tillfälle att skriftligen och muntligen framföra de omständigheter de önskar åberopa i ärendet.

 

Om part utan godtagbara skäl underlåter att på angivet sätt utveckla sin talan får skiljenämnden avgöra saken på föreliggande utredning.

 

§10.     På parts begäran får skiljenämnden hålla förhör med vittne eller annan person som parten åberopar.

 

Skiljenämnden får också när särskilda skäl föreligger på eget initiativ kalla vittne eller annan person att höras i ärendet.

 

Förhör får hållas per telefon, om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls med personlig närvaro inför nämnden.

 

Omröstning, dom och beslut

§11.     Skiljenämnden avgörande av saken sker genom dom. Annat nämndens avgörande sker genom beslut.

 

Om det inte på grund av ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter framstår som försvarligt skall skiljenämnden meddela dom i saken senast inom tre månader från det att anmälan om tvisten inkommit till SIBF.

 

Domen skall avfattas skriftligen och undertecknas av skiljemännen/skiljemannen. Av domen skall framgå.

- skiljenämndens ledamöter.

- tid och ställe för domens meddelande.

- parterna samt deras yrkande och de omständigheter de åberopat i ärendet.

- skiljenämndens avgörande med angivandet av de omständigheter nämnden grundat sitt beslut på.

- om skiljaktig mening förekommit skall detta anges.

 

Dom genom vilken en förlikning har stadfästs får utfärdas i förenklad form.

 

§12.     Innan skiljenämnden fattar beslut i ärendet skall överläggning hållas.

 

Om skiljenämndens ledamöter har olika uppfattning i saken skall omröstning ske. Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av nämndens majoritet. Om ingen mening får majoritet gäller ordförandens mening.

 

§13.     Dom får inte ges över annat än vad part yrkat och beslutet får inte grundas på andra omständigheter än de parterna åberopat eller som i övrigt framkommit under utredningen.

 

§14.     Om parterna förlikas får skiljenämnden på deras begäran fastställa förlikning genom dom.

 

Även om skiljenämnden består av tre ledamöter får ordförande ensam stadfästa en förlikning.

 

Ordförande får ensam besluta om avskrivning av ett ärende.

 

§15.     Om inte annat förordats gäller skiljedomen med omedelbar verkan..

 

Skiljenämndens dom får inte föras under allmänna domstolens prövning annat än vad avser ersättning till skiljemännen och sekreteraren.

 

Kostnader

§16.     Part svarar själv för sina egna kostnader samt för kostnaden för den skiljeman han har utsett.

 

Ordförandes och sekreterarens kostnader delas lika mellan parterna. Parterna är dock solidariskt ansvariga för dessa kostnader.

 

Kostnader för bevisning eller annan utredning som nämnden beslutat om på eget initiativ skall delas lika mellan parterna.

 

          Parterna har rätt att gemensamt bestämma om annan kostnadsfördelning än vad som beskrivs ovan.

 

Sekretess

§17.     Skiljenämndens ledamöter får inte obehörigen röja innehållet i nämndens dom eller vad som förevarit i övrigt i ärendet.

 

Detsamma gäller den som biträtt skiljenämnden och parterna under ärendets handläggning.

  

Samordningssekretariat

§18.     SIBF skall utse en av ledamöterna i ordförandekretsen, se förteckning i § 2 Sammansättning, att ansvara för samordningen av skiljemännens verksamhet. Han/hon får utse en sekreterare att biträda honom/henne i arbetet.

 

Den samordningsansvarige ledamoten skall, förutom vad redan anförts bl.a:

 

- registrera alla ärenden som anmälts till SN.

- vara aktansvarig i skiljenämndens samtliga ärenden med rätt att anlita SIBF:s kansli för arkivering och destruktion. Om inte särskilda skäl föreligger skall akt förstöras när två år har förflutit sedan ett ärende slutgiltigt avgjorts. Skiljenämndens dom skall arkiveras i 10 år.

- vara kontaktperson mellan FS och nämnden och löpande hålla styrelsen informerad om skiljenämndens arbete.

- årsvis förteckna och sammanföra skiljenämndens domar och slutliga beslut.

 

 

Skiljenämnds reglemente fastställt 10 juni 2000 av Förbundsstyrelsen.


Kontaktperson: Linda Noppa

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>