2017-12-06 15:44

Rapport från Tävlingskonferensen 2017

På söndagen träffades representanter från distriktsförbunden för att stämma av och diskutera aktuella tävlingsfrågor inom Svensk Innebandy.

På agendan stod: 

  • Nationell standard på grön och blå nivå
  • B-licenser i seniorspel
  • Cupsanktioner
  • Juniorallsvenskan
  • Utbildningsersättningar
  • Information om domarverksamheten

 

Här följer en kort sammanfattning av diskussionerna inom respektive område: 

Nationell standard på grön och blå nivå
Det erbjuds idag olika spelformer i olika distrikt men det efterfrågas nu en gemensam nationell standard anpassad till barnens förmåga och för att skapa bästa förutsättningar till spelarutveckling. Det skulle i sin tur underlätta framtagande av nationella koncept och utbildningsmaterial. 

Tanken är att utveckla en standard genom att anpassa spelyta/antalet spelare och att den införs successivt. Studier från fotboll och ishockey har visat att det skapar ökad bollförmåga och fysisk ansträngningsgrad. Konferensen diskuterade hur det skulle kunna se ut (antal spelare/spelyta) och om den ska kopplas till nivå eller spelform. 

Svenska Innebandyförbundet kommer under våren att initiera egna studier kopplat till mätning av bollförmåga och fysisk ansträngningsgrad vid olika spelformer (3-3, 4-4 och 5-5) och sedan, i dialog med distriktsrepresentanter, ta fram förslag. Beslut om implementering sker eventuellt vid Tävlingskongressen 2018. 

B-licenser i seniorspel
Diskussionen vid konferensen utgick från bakgrunden kring varför bestämmelsen infördes 2014:

”Tävlingskongressen ansåg att det ligger i linje med vad innebandyn vill stå för. Det handlar dels om en anpassning av tävlingsformerna utefter vad Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) avser, dels vad innebandyn generellt sett vill stå för. Motionen från Göteborgs IBF lades fram för att skydda unga tjejer och killar från att introduceras alltför tidigt till seniorspel. Svensk Innebandy hoppas att det här ska ge en starkare junior/ungdomsinnebandy och att fler av våra ungdomsspelare fortsätter att spela i vuxen ålder.” 

Efter viss modifiering vid Tävlingskongressen 2016 ser bestämmelsen 2017/18 och 2018/19 ut så här (Kapitel 2 Representationsbestämmelser §1 Spelbehörighet):

”Förening får inte använda B-licensierade spelare i tävlingsmatch för seniorlag. SDF har rätt att i lokala förutsättningar föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna. Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Dispens ska sökas hos berört SDF. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie.” 

Diskussionen vid Tävlingskonferensen 2017 handlade om att skapa en gemensam syn över hur dispenser ska hanteras inför/under säsongen 2018/19. Svenska Innebandyförbundet (SIBF) ska återkomma till distrikten med ett förslag. 

Cupsanktioner
En uppdatering av tidigare bestämmelse har skett, främst i syfte att cuper ska följa Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Den ska införas successivt för att till slut gälla alla cuper som genomförs 2019/20. 

Det diskuterades även hur viktigt det är med sanktionsansökan hos SIBF för lag som spelar cuper i andra länder. Här kommer SIBF att informera ytterligare under våren och mer ingående följa upp vilka lag som deltar i cuper utomlands från och med 1 maj 2018. 

Juniorallsvenskan (JAS)
JAS diskuterades utifrån dess höga status men också utifrån de utmaningar som finns kring:

- Många (sena) urdragningar

- Att det är svårt att finna matchtider/många matchändringar

- Att det är svårt att koordinera med spel i seniorlag

- Dubblering – hård belastning av enskilda spelare (vid spel i JAS + seniorspel)

- Övergångar kopplade till NIU 

Utifrån de utmaningarna presenterade SIBF en idé om utveckling av JAS genom att låta fler lag avancera till ett utvidgat play off. Detta skulle medföra att:

- Enskilda matcher skulle bli mindre avgörande

- Behovet kring dubbleringar/koordinering minskas (med spel i seniorlag) under större delen av säsongen

- Det blir enklare för hemmalag att bestämma matchtid (färre matchändringar) 

SIBF återkommer under inledningen av 2018 till distrikten med ett förslag utifrån den inriktningen. 

Utbildningsersättningar
Vid Tävlingskongressen 2016 yrkade motionären Åstorp/Kvidinge IBF: ”Att någon form av utbildningsbidrag ska tillfalla moderklubben när talanger går vidare i karriären”. 

Tävlingskongressen beslutade då att bifalla Förbundsstyrelsen (FS) förslag att tillstryka motionärens förslag om att initiera en utredning av frågan. Eftersom att frågeställningen är komplex och att utredningen bör belysa ett helhetsperspektiv. Här finns mer info.

Vid söndagens konferens presenterades nuläge och fortsatt tidplan avseende utredningen i form av att:

- Kartlägga hur andra idrotter arbetar kring frågan

- Inhämta inspel från innebandyns olika målgrupper (föreningar på olika nivåer, SEI, SDF och SIBF)

- Belysa frågeställningarna kring syfte, nytta och utifrån detsamma föreslå en eventuell modell till FS (för fortsatt beredning kopplat till Tävlingskongressen 2018) 

Information om domarverksamheten
SIBF redogjorde kort den nya regelhandboken, det nya domarreglementet samt det nya upplägget för domarutbildning som gäller från 2018/19. 


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>