2012-04-04 17:00

Vad tittar Skatteverket på vid revision?

I artikelserien om Projekt elitutveckling går vi nu igenom vad Skatteverket tittar på vid en skatterevision, vi frågar oss hur det är ställt med klubbarnas hantering av punktskatter som reklamskatt och hur de sköter sociala avgifter?

– Varje förening måste ha ett organisationsnummer, som fås av Skatteverket, och vid avstämning hos SSL och elitserien hade alla 28 av 28 detta. Det är bra och följer gällande regelverk, konstaterar Tomas Eriksson, som leder Projekt elitutveckling.

– Vid uppföljning har vi hittat brister i reglering av till exempel reklamskatt, 16 av 28 anger att detta regleras. Alla skickar heller inte in kontrolluppgifter, det gör 26 av 28 klubbar, vilket inte torde följa gällande regelverk men detta är något som vi noggrant följer upp, påpekar Tomas Eriksson.

Många innebandyklubbar på elitnivå är idag, som vi i tidigare skrivit, föremål för Skatterevision. Vad tittar Skatteverket på vid revision, och hur sker denna?


Skatteverket följer bland annat upp följande basfakta:

• historik, ändamål, organisation
• styrelsens sammansättning, firmatecknare, revisorer
• fastigheter, lokaler
• eventuellt närstående företag
• ansvarsfördelning inom klubben
• vem sköter skatteredovisningen, kontrolluppgift och särskild uppgift (inkomstdeklaration)
• förekomsten av fullmakter inom klubben vid exempelvis förhandlingar, avtal osv
• redovisningssystem
• rutiner för löpande bokföring, bokslut, attest osv
• sponsorförsäljning
• rutiner vid spelarövergångar och ledarrekryteringar


Här är ett exempel på vad skatterevisionen kan omfatta:

1. arbetsgivaravgifter för perioden 100101–111231
2. kontrolluppgiftskyldigheten för åren 2010-2011
3. reklamskatt 2010-2011


Vad behöver SKV ha för material (räkenskapsmaterial) att tillgå då de kommer på besök för att genomföra revisionen:

• styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser
• revisorernas skrivelser och granskningsrapporter
• förteckning över era spelare
• avtal med spelare, klubbar etc.
• avtal med svenska och utländska samarbetspartners
• avtal med sponsorer, finansiärer
• årsbokslutshandlingar med specifikationer
• räkenskapshandlingar i form av huvudbok, kundfakturor och leverantörsfakturor, löneunderlag, reseräkningar underlag för skattedeklarationer etc.
• Bankkontoutdrag etc.


– En skatterevision sker med bara någon eller några veckors framförhållning och det är ett ganska omfattande material som ska vara framme till själva mötet. Har man då oordning blir det jobbigt vid revisionen, konstaterar Tomas Eriksson.

– SIBF ser som sin primära uppgift att hjälpa och stötta klubbarna vid skatterevision och att i preventivt syfte höja lägstanivån. Allt för att de som ännu inte haft revision enklare tillsammans med Skatteverket kan få denna utförd på bästa sätt, avslutar Tomas Eriksson, projektledare för elitutvecklingsprojektet.


Fotnot: Skatteverket genomför sedan några år tillbaka ett riksomfattande projekt inriktat mot elitidrotten. Syftet med Skatteverkets ”elitprojektet” är att kartlägga och kontrollera att föreningar och företag i sfären kring dessa följer gällande skatteregler.


Bifogad fil:
Reklamskatt, punktskatter... (PPT-fil)

Tidigare artiklar:
Del 1: Skatterevision inom innebandy och projekt elitutveckling
Del 2: Hur mår elitklubbarna idag?
Del 3: Behov av revision och kvalité på årsmöten?


Kontaktperson: Tomas Eriksson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>